Back to Game Index
1. e2-e4 e7-e6 29. Re1-c1 Re7-c7 
2. d2-d4 d7-d5 30. Nd3-c5 Kg7-f6 
3. Nb1-d2 Ng8-f6 31. Rc1-e1 Rc7-e7 
4. e4-e5 Nf6-d7 32. Rc2-e2 Rb6-b4 
5. Bf1-d3 c7-c5 33. h3-h4 Ng5-f7 
6. c2-c3 Nb8-c6 34. Ne5-g4 Kf6-f5 
7. Ng1-e2 c5xd4 35. Re2-e5 
8. c3xd4 f7-f6 
9. e5xf6 Nd7xf6 
10. Nd2-f3 Bf8-d6 
11. O-O Qd8-c7 
12. Bc1-g5 O-O 
13. Ra1-c1 Nf6-g4 
14. Ne2-g3 g7-g6 
15. Bd3-b5 Bc8-d7 
16. Rf1-e1 Bd6-f4 
17. Bb5xc6 b7xc6 
18. Bg5xf4 Qc7xf4 
19. Qd1-e2 Ra8-b8 
20. h2-h3 Ng4-f6 
21. b2-b3 Rb8-b6 
22. Qe2-e5 Qf4xe5 
23. Nf3xe5 Rf8-e8 
24. Ng3-e2 Re8-e7 
25. Ne2-f4 Bd7-e8 
26. Nf4-d3 Nf6-e4 
27. Rc1-c2 Kg8-g7 
28. f2-f3 Ne4-g5 

 

Note